Dimensiuni privind specificul contractului individual de muncă cu timp parţial

Revista romana de dreptul muncii nr. 12/2016

Author
Ana Ștefănescu
Title
Dimensiuni privind specificul contractului individual de muncă cu timp parţial
(Dimensions regarding the nature of the part-time individual employment contract)
Abstract
Conceptul de timp de muncă este deosebit de complex, încât pentru o judicioasă interpretare și aplicare a legii în raport cu orice alt aspect legat de muncă se impune analiza și distincţia numeroaselor noţiuni interdependente ce îl particularizează. Grija angajatorilor trebuie să fi e cu atât mai mare în cazul contractului individual de muncă cu timp parţial. Într-adevăr, elementul distinctiv al acestui contract este „fracţiunea de normă” - „timpul parţial de muncă”. Acesta se „transpune” prin anumite clauze/elemente „numite” sau „nenumite” – ambele obligatorii în funcţie de situaţia concretă de prestare a muncii. În acest studiu ne propunem evidenţierea și explicarea lor ţinând cont și de perspectiva, uneori iminentă, a controlului de legalitate administrativ sau jurisdicţional. Așadar, „dimensiunea” specifi cului contractului analizat – timpul parţial – are nu numai valenţe temporale multiple, dar le depășește chiar și pe acestea – în planul „material”/cantitativ al normării muncii fracţionate.

The concept of working time is particularly complex, that for a proper interpretation and application of the law in relation to any other aspect related to work it is necessary to analyse and distinguish the many interrelated concepts that makes it particular. Employers’ care must be much higher in the case of the individual labour part-time contract. Indeed, the distinctive element of this contract is „part-time fraction„ - „part-time workload”. This „translates” through certain „named” or „unnamed” clauses/elements - both mandatory depending on the concrete situation of the performance of labour. In this study we propose to demonstrate and explain them taking into account the sometimes imminent perspective of the administrative or judicial control of their legality. Therefore, „dimension” of the specifi cs of the analysed contract – part-time-not only has many temporal meanings, but exceeds
Keywords
timp parţial de muncă, fracţiune de normă, durata muncii, durata timpului de muncă, program de muncă, repartizarea programului de muncă, repartizarea comprimată a programului de muncă, variabilele compunerii normei de muncă, perioada în care salariatul se afl ă la dispoziţia angajatorului, exprimarea temporală a normei de muncă
part-time workload, part-time fraction, duration of work, working time duration, working schedule, distribution of working time, distribution of compressed working schedule, variables of the composition of workload, the period during which the employee remains at the disposal of the employer, temporal expression of workload
References
  1. M. Ioan, Contractul individual de muncă și convenţia civilă de prestări servicii, Wolters Kluwer România, București, 2009.
  2. A. Ștefănescu, Resurse umane. Legislaţie și proceduri, Lumen, Iași, 2015.
  3. A. Ţiclea, L. Georgescu, A. Ștefănescu, C. Benţe, Dreptul muncii și securităţii sociale, Wolters Kluwer România, București, 2015.
  4. A. Ștefănescu, Munca la domiciliu și telemunca - drept intern și comparat, Universul Juridic, București, 2011.
  5. A. Ștefănescu, R. Oprea, Consideraţii privind „salariatul cu fracţiune de normă”, Revista română de dreptul muncii nr. 8/2011.
  6. V. Rotilă, A. Ștefănescu, L. Georgescu, Cuantifi carea normei didactice universitare în ore convenţionale - din perspectiva legii speciale și a dreptului comun, Revista română de dreptul muncii nr. 12/2014.
  7. A. Ștefănescu, L. Georgescu, Stabilirea elementelor generale obligatorii într-un contract individual de muncă „standard” - legislaţie, procedură, management, aspecte practice, Revista română de dreptul muncii nr. 9/2014.
  8. R. Dimitriu, Consideraţii în legătură cu flexibilizarea timpului de muncă al salariaţilor, Dreptul nr. 7/2008.
Publisher
Revista romana de dreptul muncii 12/2016, pag. 27-35
Anul: 2016
Wolters Kluwer Romania
Paper citation
Ana Ștefănescu, Dimensiuni privind specificul contractului individual de muncă cu timp parţial, în Revista romana de dreptul muncii nr. 12/2016, pag. 27-35.