Considerații privind legalitatea și enumerarea exhaustivă a abaterilor disciplinare din perspectiva sistemului actelor cu caracter normativ și individual de drept al muncii

Revista romana de dreptul muncii nr. 11/2016

Author
Ana Ștefănescu
Title
Considerații privind legalitatea și enumerarea exhaustivă a abaterilor disciplinare din perspectiva sistemului actelor cu caracter normativ și individual de drept al muncii
(Considerations on the legality and exhaustive enumeration of misconduct cases from the perspective of the system of normative and individual acts under employment law)
Abstract
În mod tradițional, „dreptul disciplinar” se exprimă prin acte normative de origine statală și regulamentul intern (act cu caracter normativ). Dar, un rol din ce în ce mai mare în materia disciplinei muncii revine contractelor colective de muncă (tot acte cu caracter normativ), acestea putând „prelua” o parte din materia disciplinară „alocată” legal regulamentului intern, dacă și numai dacă este de acord angajatorul. Iar dacă la nivelul unui angajator, nu ar fi aplicabil, de exemplu, un contract colectiv de muncă și/sau un regulament intern, dreptul disciplinar din actele normative de origine statală, se va întregi cu elemente, reguli sau clauze din deciziile/ordinele angajatorului sau chiar ale contractului individual de muncă, respectiv din actele adiționale la acesta. Chiar și excluzând o atare ipoteză (mai simplă, însă, pentru înțelegere), întreaga materie a dreptului disciplinar se poate „împărți” între părțile sistemului actelor cu caracter normativ sau individual de drept al muncii. O problemă importantă din perspectiva sistemului de acte menționat este aceea că angajatorul trebuie să-i indice salariatului fără echivoc abaterile disciplinare; extrapolând prevederea art. 242 lit. f) C. muncii (care se referă la „abaterile disciplinare” și nu la „niște” abateri/„unele” abateri) la sistemul acestor acte, reținem că în orice act ales pentru exprimarea abaterilor disciplinare, cerința este imperativă. Pe de altă parte, lipsa de echivoc trebuie privită „în sistem” iar în această viziune ne punem și problema dispozițiilor „de trimitere” (expresă sau „în orb”) la părțile sistemului și, mergând mai departe, la părțile sistemului dreptului individual al muncii. Din această perspectivă, propunem și argumentăm o posibilă soluție de enumerare legală și exhaustivă a abaterilor disciplinare atât prin precizarea unor fapte ce concretizează obligații/reguli generice ale salariaților, cât și prin utilizarea normelor „de trimitere” la obligații/reguli clare ce nu „cer” prin natura lor a fi concretizare, fiind lipsite de echivoc (cu precizarea că ambele categorii de obligații trebuie să fi fost aduse la cunoștința salariaților). Dorim să venim astfel în sprijinul angajatorilor care se confruntă cu imposibilitatea enumerării tuturor faptelor ce ar putea constitui abateri disciplinare și nu s-au gândit la soluția pe care o propunem; soluție care trebuie aplicată însă cu prudență, cu bună-credință, „cântărindu-se” specificul unității și al situațiilor de fapt.

Traditionally, „disciplinary law” is expressed by state normative laws and Company’s Internal Rules and Regulations (normative act). But an increasing role in the matters of disciplinary labour law rests to collective labour agreements (also normative acts), as they can „take over” a part of disciplinary matters „allocated” legally to Company’s Internal Rules and Regulations, if and only if the employer agrees. And if for an employer it would not be applicable, for example, a collective labour agreement and/or Company’s Internal Rules and Regulations, disciplinary laws stipulated under state normative laws, will be completed by elements, rules or clauses stipulated under decisions/employer’ orders or even those stipulated under the individual labour contract or the addenda thereto. Even excluding such a hypothesis (simpler for understanding), the whole matter of disciplinary law can be „split” between the parts of the normative acts system or individual labour law documents. An important issue in terms of the above-mentioned system of normative acts is that the employer has to indicate unequivocally to the employee the disciplinary offenses; extrapolating the provisions stipulated under art. 242 letter f) of the Labour Code (which refers to „disciplinary offences” and not to „some” offences) to the system of those acts one has to be bear mind that any act chosen to express disciplinary offences, the requirement is imperative. On the other hand, the lack of clarity has to be seen „in the system” and in this view we have to consider the issue of „reference to” provisions (expressly or „blinded”) to parts of the system and going forward, to the parts of the system of the individual labour law. From this perspective, we propose and argue a possible solution to legally and exhaustively enumerate the disciplinary offences both by stating some facts embodying obligations/generic rules of the employees and also by using norms „referring” to obligations/clear rules that do not „require” by their nature to be concrete, being unambiguous (noting that both categories of obligations must be brought to the attention of employees). Thus we wish to help employers faced with the impossibility of listing all the facts that may constitute disciplinary offenses and have not thought about the solution that we propose; solution to be applied with caution, however, in good faith, „considering” the specificity of the facts and of the organization.
Keywords
drept disciplinar, abateri disciplinare, enumerare exhaustivă, legalitatea abaterilor disciplinare, sistem de acte cu caracter normativ și individual de drept al muncii
disciplinary law, disciplinary offences, exhaustive enumeration, the legality of disciplinary offenses, system of normative acts and individual labour law
References
  1. P. Adam, De quoi la „faute” et la „sanction” sont-elles le nom?, Revue de droit du Travail, no 10/2015.
  2. A. Țiclea, Tratat de dreptul muncii, ed. a X-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
  3. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ed. a III-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
  4. I.T. Ștefănescu, B. Vartolomei, Obligația de informare în contextul nașterii și executării raporturilor juridice de muncă, Revista română de dreptul muncii nr. 6/2016.
  5. C. Flitan, Răspunderea disciplinară a angajaţilor, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1959.
Publisher
Revista romana de dreptul muncii 11/2016, pag. 33-39
Anul: 2016
Wolters Kluwer Romania
Paper citation
Ana Ștefănescu, Considerații privind legalitatea și enumerarea exhaustivă a abaterilor disciplinare din perspectiva sistemului actelor cu caracter normativ și individual de drept al muncii, în Revista romana de dreptul muncii nr. 11/2016, pag. 33-39.