Considerații privind modificarea duratei contractului din nedeterminată în determinată, implicațiile REVISAL-ului/REGES-lui și a termenului extinctiv cert sau incert

Revista romana de dreptul muncii nr. 11/2016

Author
Ana Ștefănescu, Laura Georgescu
Title
Considerații privind modificarea duratei contractului din nedeterminată în determinată, implicațiile REVISAL-ului/REGES-lui și a termenului extinctiv cert sau incert
(Considerations on the change of the contract from indefinite duration contract to fixed-term contract, implications of REVISAL/ REGES and certain or uncertain limitation period)
Abstract
Potrivit Codului muncii se poate modifica durata unui contract individual de muncă (existent) din nedeterminată în determinată – termenul extinctiv putând fi cert sau incert; de asemenea același Cod permite pentru noii angajați direct încheierea unor astfel de contracte. Situațiile și prevederile sunt distincte, drept pentru care se va interpreta astfel. „Soluția tehnică” a REVISAL-ului/REGES-ului nu permite modificarea duratei după cum am arătat, dar permite înregistrarea unor astfel (de noi) contracte cu termene extinctive certe sau incerte. Prima problemă este aparentă pentru angajatori din perspectiva răspunderii lor contravenționale. În ceea ce privește regimul juridic aplicabil părților după modificarea duratei contractului afectat de un termen extinctiv cert sau incert, de asemenea se pot formula posibile probleme și soluții în teorie și practică. Prin acest succint studiu dorim să prezentăm asemenea implicații.

According to the Labour Code the duration of an individual employment contract (existing) can be changed from undetermined to determined - the extinctive term can be certain or uncertain; the same Labour Code also allows for new employees to directly conclude such contracts. The situations and the provisions are distinguishable, and thus it will interpreted like this. Technical solution to REVISAL’s/REGES’s does not allow to change the duration as we have shown, but it allows the registration of such (new) contracts with certain or uncertain extinctive terms. The first problem is apparent to employers in terms of their sanctionary liability. As regards to the legal regime applicable to the parties after the modification of the duration of the contract with certain or uncertain extinctive terms it can be also formulated possible problems and solutions in theory and practice. By his brief study we want to present such implications.
Keywords
contractul individual de muncă „standard”, modificare, durată determinată, contract individual de muncă pe durată determinată, termen extinctiv cert, incert, REVISAL/REGES, implicații practice
standard” individual labour contract, modification, determined duration, fixed-term individual labour contract, certain extinctive term, uncertain extinctive term, REVISAL/ REGES, practical implicatio
References
  1. M. Ioan, Contractul individual de muncă şi convenţia civilă de prestări servicii, Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2009.
  2. A. Ştefănescu, Resurse umane. Legislaţie şi proceduri, Ed. Lumen, Iaşi, 2015.
  3. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, ed. a III-a, Universul juridic, Bucureşti, 2014.
  4. A. Ştefănescu, Resurse umane. Legislaţie şi proceduri, Lumen, Iaşi, 2015.
  5. A. Ţiclea, L. Georgescu, A. Ştefănescu, C. Benţe, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2015.
Publisher
Revista romana de dreptul muncii 11/2016, pag. 27-32
Anul: 2016
Wolters Kluwer Romania
Paper citation
Ana Ștefănescu, Laura Georgescu, Considerații privind modificarea duratei contractului din nedeterminată în determinată, implicațiile REVISAL-ului/REGES-lui și a termenului extinctiv cert sau incert, în Revista romana de dreptul muncii nr. 11/2016, pag. 27-32.