Consideraţii privind unele implicaţii și condiţii ale preavizului ca act procedural prealabil deciziei de concediere individuală determinată de desfiinţarea postului

Revista romana de dreptul muncii nr. 12/2016

Author
Ana Ștefănescu, Laura Georgescu, Sorin Gabriel Stroe
Title
Consideraţii privind unele implicaţii și condiţii ale preavizului ca act procedural prealabil deciziei de concediere individuală determinată de desfiinţarea postului
( Considerations on some implications and conditions of prior notice as a procedural act preceding the individual dismissal decision determined by the abolition of the position)
Abstract
Pe baza a ceea ce s-a susținut deja în doctrină și jurisprudență - că preavizarea la concedierea determinată de desființarea postului, în mod logic şi necesar, trebuie să aibă loc distinct și înaintea emiterii deciziei de concediere - dorim să dezvoltăm semnificațiile și condițiile acesteia. Ne raportăm numai la concedierea individuală, pentru că dorim să supunem atenției unele condiții, prin analogie, cu cele specifice concedierii colective; astfel acestea, apreciem, ies mai bine în evidență prin metoda aleasă. Pentru că preavizul este grefat pe decizia de concediere, deși îi justificăm existența de act de sine stătător, îl vom avea în vedere in abstracto (logic-juridic procedural) și ca fiind contopit în decizia de concediere (în practică se optează pentru această soluție, fără a fi eronată); astfel, prin această metodă, credem că se vor înțelege mai bine condițiile pe care trebuie să le îndeplinească in concreto angajatorul care optează pentru preaviz ca act procedural prealabil deciziei de concediere. Tocmai pentru că ele sunt aceleași în esență și astfel trebuie înțelese, revenim asupra primei variante supuse analizei și recomandate. Foarte important considerăm că este și faptul că preavizul este precedat de o serie de alte acte juridice/documente, mai ales atunci când „desfiinţarea locului de muncă nu priveşte funcţii sau posturi «unicat», și trebuie reglementată „selecţia” personalului afectat de reducere”. În acest sens, explicăm și ne propunem să prezentăm, mai ales pentru practicieni, o procedură utilă care să se aibă în vedere în materie de concedieri individuale determinate de desființarea efectivă a posturilor fundamentate pe o cauză reală şi serioasă, de asemenea pe baza a ceea ce s-a concluzionat deja în doctrină și jurisprudență.

On the basis of what has been already stated in the doctrine and jurisprudence - that the prior dismissal notice caused by the dissolution of the position, must have logically and necessarily its well-established place and before the issuance of the dismissal decision - we want to develop its meanings and conditions. We relate solely to the individual dismissal, because we want to consider some conditions, by analogy with the ones specific to collective dismissal; in this way we think they are better, highlighted by this method. Because the prior dismissal notice is grafted on the dismissal decision, although we justify its existence as an independent document, we will consider it in abstracto (logical-legally procedural) and melded into the dismissal decision (in practice this solution is chosen, without being incorrect); thus, through this method, we believe it will be a better understanding of the conditions which must be fulfilled in concreto by the employer who chooses to use the prior dismissal notice as a procedural document prior to the dismissal decision. Precisely because they are the same in essence, and they must be understood as such, we come back to the first analysed and recommended version. We believe it is very important that the prior dismissal notice is preceded by a number of other legal documents/acts, especially when the "dissolution of the position does not concern «unique» functions and positions, and "the selection" of the personnel affected by the staff reduction" should be regulated. In this sense, we explain and we intend to present, especially for practitioners, a useful procedure which should be considered with regard to individual dismissals caused by the dissolution of positions based on actual real and serious cause, also on the basis of what has been concluded already in doctrine and jurisprudence.
Keywords
concediere individuală, desființarea postului, preaviz, act distinct, condiții, conținut, selecție de personal, criterii, acte și documente premergătoare preavizului, motivare, metodă, proceduri, practică
individual dismissal, dissolution of the position, prior dismissal notice, distinct act, conditions, content, selection of personnel, criteria, acts and documents prior to the prior dismissal notice, statement of reasons, method, procedures, practice
References
  1. A. Țiclea, Acordarea preavizului - condiţie de legalitate a concedierii Revista română de dreptul muncii nr. 4/2015.
  2. I. T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, Ediţia a III-a, Universul juridic, Bucureşti, 2014.
  3. A. Țiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a X-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
  4. M. Volonciu, Nulitatea absolută şi relativă în dreptul muncii, Revista română de dreptul muncii nr. 2/2005.
  5. L. Uță, Obligația înștiințării celeilalte părți despre încetarea raportului de muncă din voința unilaterală a angajatorului sau a salariatului, Curierul judiciar nr. 2/2012.
  6. Ş. Beligrădeanu, Evaluarea profesională efectuată de către angajator pe durata executării contractului individual de muncă, Dreptul nr. 6/2006.
  7. Ș. Beligrădeanu, Aspecte esenţiale referitoare la forma, conţinutul şi nulitatea deciziei de concediere în lumina Codului muncii, Dreptul nr. 6/2004.
  8. D. G. Enache, M. Ceauşescu, Litigii de muncă. Jurisprudenţă relevantă a curţii de Apel Bucureşti pe semestrul I, 2011.
  9. D. Țop, Tratat de dreptul muncii. Doctrină și jurisprudență, Ediția a II-a, Bibliotheca, Târgoviște, 2015.
Publisher
Revista romana de dreptul muncii 12/2016, pag. 15-26
Anul: 2016
Wolters Kluwer Romania
Paper citation
Ana Ștefănescu, Laura Georgescu, Sorin Gabriel Stroe, Consideraţii privind unele implicaţii și condiţii ale preavizului ca act procedural prealabil deciziei de concediere individuală determinată de desfiinţarea postului, în Revista romana de dreptul muncii nr. 12/2016, pag. 15-26.