Actualitatea dezrobitului modern în dreptul muncii și exemplul exploatării cadrelor sanitare din perspectiva gărzilor

Revista romana de dreptul muncii nr. 4/2016

Author
Ana Ştefănescu, Viorel Rotilă
Title
Actualitatea dezrobitului modern în dreptul muncii și exemplul exploatării cadrelor sanitare din perspectiva gărzilor
(The actuality of the modern emancipated slave in the labour law and the example of the exploitation of the health officers in terms of guards)
Abstract
Din prisma ambelor componente ale relaţiei sociale de muncă (reglementate şi nereglementate), angajatul este subordonat angajatorului atât juridic şi economic, cât și psihologic. Cel care doreşte să se angajeze este ţinut să accepte, din raţiuni de existenţă, condiţiile contractuale impuse de angajator, încât contractul individual de muncă prezintă, mai ales în perioadele de criză economică, caracteristicile unui contract de adeziune. O astfel de dependență a salariatului amintește de dezrobitul din dreptul roman. În acest material comentăm situația dezrobitului din zilele noastre particularizând problema unei reglementări din sectorul sanitar care, deși caducă, se aplică, aducând în discuție munca forțată; este vorba de reglementarea potrivit căreia orele de gardă nu sunt considerate ore suplimentare şi nici cumul de funcţii dar sunt obligatorii iar încălcarea obligației ar reprezenta abatere disciplinară. Acesta este doar un exemplu ce poate fi completat cu altele în care deși legea este (relativ) clară, evidența clarității ei este contrazisă în aplicare. Problema normării muncii este, în general, una din marile cauze ale actualității dezrobitului modern și, în funcție de sectorul de activitate, reglementările aplicabile sunt mai vădit sau mai subtil încălcate.

From the perspective of both components of the labour relationship (regulated and unregulated), the employee is subordinate to the employer legally and economically, as well as psychologically. He who wishes to be employed is bound to accept, for the sake of his existence, the contractual terms imposed by the employer, so that the individual labour contract shall, display especially in times of economic crisis, the features of an adhesion contract. Such a dependency from the employee remembers the emancipator of the Roman law. In this material we shall present the situation of today emancipator customizing the issue of a regulation in the healthcare sector which, though obsolete, is still applicable, calling into question forced labour; it is the regulation according to which "watches hours shall not be considered overtime or cumulative positions" and breach of this duty should be considered disciplinary misbehaviour. This is just one example that can be supplemented by others in which although the law is (relatively) clear, the evidence of its clarity is contradicted in its application. The problem of workloads is generally one of the major causes of the "modern emancipator" and depending of the sector of activity, regulations are more obvious or more subtle violated
Keywords
subordonare, exploatare, contract individual de muncă, contract de adeziune, principiul consensualismului, muncă forțată, timp de muncă, normare, gărzi, medici
subordination, exploitation, individual labour contract, adhesion contract, the principle of mutual consent, forced labour, working time, workloads, guards, doctors
References
 1. D. C. Dănişor, I. Dogaru, Gh. Dănişor, Teoria generală a dreptului, ed. 2, C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
 2. R. Dimitriu, Consideraţii în legătură cu flexibilizarea timpului de muncă al salariaţilor, în Dreptul nr. 7/2008.
 3. M. Ioan, Contractul individual de muncă şi convenţia civilă de prestări servicii, Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2009.
 4. C. A. Moarcăş Costea, Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate socială, C.H. Beck, Bucureşti, 2011.
 5. V. Rotilă, A. Ştefănescu, L. Georgescu, Cuantificarea normei didactice universitare în ore convenţionale – din perspectiva legii speciale şi a dreptului comun, în Revista romana de dreptul muncii nr. 12/2014.
 6. A. Ştefănescu, Resurse umane. Legislaţie şi proceduri, Lumen, Iaşi, 2015.
 7. I. T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ed. a III-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
 8. Al. Ţiclea,Tratat de dreptul muncii, ed. a IX-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
 9. I. T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ed. a III-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
 10. D. Ţop, Necesitatea introducerii unei legislaţii adecvate în România privind combaterea hărţuirii psihologice la locul de muncă, în „Dinamica dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană”. Comunicări prezentate la sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice 2010, Universul Juridic, 2010.
 11. F. Tecuceanu, Eu sunt şeful!, în Adevărul din 13 decembrie 2010..
Publisher
Revista romana de dreptul muncii 4/2016, pag. 29-37
Anul: 2016
Wolters Kluwer Romania
Paper citation
Ana Ştefănescu, Viorel Rotilă, Actualitatea dezrobitului modern în dreptul muncii și exemplul exploatării cadrelor sanitare din perspectiva gărzilor, în Revista romana de dreptul muncii nr. 4/2016, pag. 29-37.